top of page

>>> STRUCTUUR

Algemene vergadering

In de algemene vergadering zetelen twee afgevaardigden per schoolraad van iedere school die deel uitmaakt van de scholengroep en de voorzitter van de Raad van Bestuur, die de algemene vergadering voorzit.

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn: bekrachtiging van de jaarrekening, van de begroting en van de aanstelling van de algemeen directeur.

 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is een belangrijk overlegorgaan op scholengroepniveau en bestaat uit negen leden die om de vier jaar verkozen worden. 

Meer informatie over de Raad van Bestuur.

College van Directeurs

Het College van directeurs bestaat uit de algemeen directeur, Coördinerend Directeur, Directeur-Coördinator en alle directeurs/beheerders van de instelling behorende tot de scholengroep.

Meer informatie over het College van Directeurs.

Scholengemeenschappen

In onze scholengroep zijn er twee scholengemeenschappen: de scholengemeenschap secundair onderwijs en de scholengemeenschap SUR+ (basisonderwijs). Tot de scholengemeenschap secundair onderwijs behoren alle directies van de secundaire scholen van de scholengroep, tot de scholengemeenschap SUR+ behoren alle directies van de basisscholen in de scholengroep. In de scholengemeenschappen worden pedagogische en administratieve topics besproken die niet niveau-overstijgend zijn of die dienen ter voorbereiding van een College van Directeurs.

Centrale administratie

Het team van De Centrale Administratie staat ter ondersteuning van de verschillende instellingen van onze scholengroep en doet het beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk op de verschillende beleidsdomeinen in het onderwijs.

Meer informatie over de Centrale administratie.

Schoolraad

Iedere school stelt een schoolraad samen. Deze schoolraad wordt om de vier jaar verkozen. In de schoolraad zetelen ouders, personeel, leden van de lokale gemeenschap en leerlingen (secundair).

De taken van de schoolraad omvatten: overleg met de directeur van de school en het formuleren van een advies naar de directeur, de algemeen directeur en de Raad van Bestuur. Het betreft onderwerpen die personeel, ouders of kinderen aanbelangen, bv. studieaanbod, schoolreglement, infrastructuur, …

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Het CLB heeft tot opdracht bij te dragen tot het welbevinden van alle leerlingen.

De werking en expertise van een CLB concentreert zich op vier verschillende begeleidingsdomeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, preventieve gezondheidszorg en psycho-sociaal functioneren.

Het CLB werkt vraaggestuurd, op vraag van de leerling, ouders of school en werkt altijd gratis.

Meer informatie over het CLB.

Onderwijsprofessional

Alles vertrekt vanuit de onderwijsprofessional. Dit omvat ieder individu tewerkgesteld in onze scholengroep.
Iedere leraar, directeur, zorgcoördinator, administratief medewerker, … heeft een eigen expertise.

Zij nemen de rol op van ‘regisseur van het gepersonaliseerde leerproces’ en van ‘begeleider van en rolmodel voor de lerende’.

Teenage Students Raising Hands
Teacher Writing a Formula on a Blackboard
Students Taking Exams
Smiling Student
Professor & Students
Football Team Coach
bottom of page